Arsen Yuryevich Karapetyan
Anesthesiology and Reanimatology
Anesthesiology and Reanimatology
Arsen Yuryevich Karapetyan

Anesthesiologist - Intensivist

Nadezhda Alexeevna Gubanova
Anesthesiology and Reanimatology
Anesthesiology and Reanimatology
Nadezhda Alexeevna Gubanova

Anesthesiologist - Intensivist

Andrey Mykhailovych Mikita
Endoscopy
Endoscopy
Andrey Mykhailovych Mikita

Physician - Endoscopist

Vladimir Nikolaevich Korolev
Endoscopy
Endoscopy
Vladimir Nikolaevich Korolev

Deputy Director for Medical Affairs
Physician - Endoscopist

Larisa Gennadiyevna Khavlyuk
Gynecology
Gynecology
Larisa Gennadiyevna Khavlyuk

Oncologist

Svetlana Vladimirovna Fedorenko
Gastroenterology
Gastroenterology
Svetlana Vladimirovna Fedorenko

Gastroenterologist

Maxim Vladimirovich Raigorodsky
Oncology
Oncology
Maxim Vladimirovich Raigorodsky

Oncologist

Elena Alekseevna Nadvikova
Surgery
Surgery
Elena Alekseevna Nadvikova

Oncologist

Lyudmila Ivanovna Yanina
Therapy
Therapy
Lyudmila Ivanovna Yanina

Deputy Director for Quality Management
Therapist

Victoria Vladimirovna Melnikova
Endocrinology
Endocrinology
Victoria Vladimirovna Melnikova

Deputy Director for Medical Affairs
Endocrinologist

Larisa Valeryevna Koroleva
Oncology
Oncology
Larisa Valeryevna Koroleva

Chemotherapist

Evgeny Vladimirovich Kopasov
Urology
Urology
Evgeny Vladimirovich Kopasov

Urologist

Elena Yuryevna Kaluga
Gastroenterology
Gastroenterology
Elena Yuryevna Kaluga

Gastroenterologist

Oleg Alexandrovich Gladkov
Oncology
Oncology
Oleg Alexandrovich Gladkov

Director of Evimed Medical Center
Oncologist

Igor Ivanovich Abramov
Urology
Urology
Igor Ivanovich Abramov

Urologist